نتایج جستجو برای غرب

فیلترها

هگل

فردریک بیزر

712,500 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ پنجم

528 صفحه insert_drive_file
%

ضیافت

افلاطون

360,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ دهم

160 صفحه insert_drive_file
%

سرشت شر

دارل کوئن

1,125,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ سوم

496 صفحه insert_drive_file
%

مسیح

کارل یاسپرس

200,000 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ سوم

92 صفحه insert_drive_file
%

پدیده شناسی

ژان فرانسوا لیوتار

180,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

134 صفحه insert_drive_file
%

تئاتر فلسفه

میشل فوکو

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

552 صفحه insert_drive_file
%