نتایج جستجو برای غرب

فیلترها

هگل

فردریک بیزر

712,500 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ پنجم

528 صفحه insert_drive_file
%

ضیافت

افلاطون

360,000 ریال

ناشر: جامی

چاپ دهم

160 صفحه insert_drive_file
%

سرشت شر

دارل کوئن

1,125,000 ریال

ناشر: هنوز

چاپ سوم

496 صفحه insert_drive_file
%

مسیح

کارل یاسپرس

187,500 ریال

ناشر: خوارزمی

چاپ سوم

92 صفحه insert_drive_file
%

فلسفه چیست

ژیل دلوز

510,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ ششم

322 صفحه insert_drive_file
%

کژ نگریستن

اسلاوی ژیژِک

705,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

340 صفحه insert_drive_file
%