نتایج جستجو برای نقد-ادبی

فیلترها

پروست و من

رولان بارت

680,000 ریال

ناشر: افق

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

تاریخ تلخ

محمد قراگوزلو

1,912,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ هفتم

452 صفحه insert_drive_file
%

فهم برشت

والتر بنیامین

467,500 ریال

ناشر: بیدگل

چاپ ششم

192 صفحه insert_drive_file
%

جان و صورت

جورج لوکاچ

680,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ چهارم

288 صفحه insert_drive_file
%

مارکی شرور

پی یر کلوسوفسکی

272,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

84 صفحه insert_drive_file
%

موسیقی شعر

محمدرضا شفیعی کدکنی

2,380,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ بیست و دوم

682 صفحه insert_drive_file
%