فیلتر شود بر اساس:

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مرکز

دسته بندی ها

(6)
(488)
(2)
(2)
(1)
(39)

موضوع های اصلی

(139)
(7)
(36)
(28)
(1)
(1)
(56)
(12)
(8)
(13)
(5)
(17)
(108)
(2)
(2)
(63)
(1)
(39)

موضوع های فرعی

(15)
(1)
(2)
(2)
(10)
(6)
(10)
(11)
(1)
(7)
(1)
(22)
(6)
(42)
(1)
(2)
(74)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(17)
(16)
(2)
(3)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(39)
(13)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(13)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(7)
(1)
(21)
(6)
(3)
(1)
(3)
(5)
(4)
(3)
(13)
(11)
(5)
(14)
(1)
(6)
(7)
(1)
(5)
(1)
(3)
(33)
(5)
(1)
(6)

انتشارات

(686)

نویسنده ها

(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(35)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(10)
(1)
(13)
(3)
(1)
(1)
(4)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(9)
(2)
(1)
(5)
(12)
(1)
(29)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(4)
(3)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(1)
(28)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(13)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(5)
(20)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
چیده شود بر اساس:
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
686 محصول
مرکز

مرکز

فیلتر های اعمال شده

نتایج جستجو برای مرکز

دسته بندی ها

(6)
(488)
(2)
(2)
(1)
(39)

موضوع های اصلی

(139)
(7)
(36)
(28)
(1)
(1)
(56)
(12)
(8)
(13)
(5)
(17)
(108)
(2)
(2)
(63)
(1)
(39)

موضوع های فرعی

(15)
(1)
(2)
(2)
(10)
(6)
(10)
(11)
(1)
(7)
(1)
(22)
(6)
(42)
(1)
(2)
(74)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(17)
(16)
(2)
(3)
(1)
(6)
(1)
(4)
(1)
(1)
(39)
(13)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(13)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(7)
(1)
(21)
(6)
(3)
(1)
(3)
(5)
(4)
(3)
(13)
(11)
(5)
(14)
(1)
(6)
(7)
(1)
(5)
(1)
(3)
(33)
(5)
(1)
(6)

انتشارات

(686)

نویسنده ها

(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(23)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(35)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(10)
(1)
(13)
(3)
(1)
(1)
(4)
(3)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

مترجم ها

(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(9)
(2)
(1)
(5)
(12)
(1)
(29)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(13)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
(4)
(3)
(1)
(7)
(2)
(1)
(2)
(2)
(8)
(1)
(28)
(1)
(1)
(1)
(2)
(7)
(10)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(13)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(5)
(20)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
مرتب سازی
مرتب سازی بر اساس:
686 محصول
اساطير خاورميانه (مرکز)

اساطیر خاورمیانه

مرکز

3,900,000 ریال

3,120,000 ریال

فرهنگ مفاهيم فلسفي (مرکز)

فرهنگ مفاهیم فلسفی

مرکز

4,600,000 ریال

3,680,000 ریال

کليات سعدي اهوازي (مرکز)

کلیات سعدی اهوازی

مرکز

1,590,000 ریال

1,272,000 ریال

تاريخ فشرده‌ي چين (مرکز)

تاریخ فشرده‌ی چین

مرکز

2,960,000 ریال

2,368,000 ریال

مرض تا به موت (مرکز)

مرض تا به موت

مرکز

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

تاريخ فشرده اتحاد شوروي (مرکز)

تاریخ فشرده اتحاد شوروی

مرکز

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

تاريخ فشرده انگلستان (مرکز)

تاریخ فشرده انگلستان

مرکز

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

قهرمان در تاريخ و اسطوره (مرکز)

قهرمان در تاریخ و اسطوره

مرکز

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

مجمع الجزاير گولاگ جلد سوم (مرکز)

مجمع الجزایر گولاگ جلد سوم

مرکز

6,000,000 ریال

4,800,000 ریال

اساطير هند (مرکز)

اساطیر هند

مرکز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

تناقضات نابازيگري (مرکز)

تناقضات نابازیگری

مرکز

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

مجمع الجزاير گولاگ جلد دوم (مرکز)

مجمع الجزایر گولاگ جلد دوم

مرکز

6,200,000 ریال

4,960,000 ریال

پيچک باغ کاغذي (مرکز)

پیچک باغ کاغذی

مرکز

965,000 ریال

772,000 ریال

پدران و پسران (مرکز)

پدران و پسران

مرکز

1,985,000 ریال

1,588,000 ریال

کندوکاوي در تاريخ کار (مرکز)

کندوکاوی در تاریخ کار

مرکز

3,150,000 ریال

2,520,000 ریال

زيستن در جهان دو پاره (مرکز)

زیستن در جهان دو پاره

مرکز

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

خون مباح کلمات (مرکز)

خون مباح کلمات

مرکز

338,000 ریال

270,400 ریال

هنر همدردي (مرکز)

هنر همدردی

مرکز

977,000 ریال

781,600 ریال

بازخواني مارکس در عصر سرمايه داري ديجيتال  (مرکز)

بازخوانی مارکس در عصر سرمایه داری دیجیتال

مرکز

1,180,000 ریال

944,000 ریال

چاه ويل (مرکز)

چاه ویل

مرکز

835,000 ریال

668,000 ریال

موسيقي هزارساله (مرکز)

موسیقی هزارساله

مرکز

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

چنگيزخان و ساختن دنياي مدرن (مرکز)

چنگیزخان و ساختن دنیای مدرن

مرکز

3,200,000 ریال

2,560,000 ریال

تاريخ چيست؟ (مرکز)

تاریخ چیست؟

مرکز

1,985,000 ریال

1,588,000 ریال

آن گاه که از فهم جهان در مي مانيم (مرکز)

آن گاه که از فهم جهان در می مانیم

مرکز

860,000 ریال

688,000 ریال

آهنگ افلاک (مرکز)

آهنگ افلاک

مرکز

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

چشمهايش و ملکوت (مرکز)

چشمهایش و ملکوت

مرکز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

مفهوم اضطراب (مرکز)

مفهوم اضطراب

مرکز

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

تاملات نابهنگام (مرکز)

تاملات نابهنگام

مرکز

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

تقي اراني (مرکز)

تقی ارانی

مرکز

1,965,000 ریال

1,572,000 ریال

متال باز (مرکز)

متال باز

مرکز

1,150,000 ریال

920,000 ریال

يک حرف نامکرر (مرکز)

یک حرف نامکرر

مرکز

985,000 ریال

788,000 ریال

ويتک خرس قهرمان (مرکز)

ویتک خرس قهرمان

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

نمايش افسانه اي براي وقتي ديگر (مرکز)

نمایش افسانه ای برای وقتی دیگر

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

زبان شناسي سوسور (مرکز)

زبان شناسی سوسور

مرکز

960,000 ریال

768,000 ریال

درستايش سياست (مرکز)

درستایش سیاست

مرکز

538,000 ریال

430,400 ریال

14 آبان روز آتش گفت وگو با انقلاب (مرکز)

14 آبان روز آتش گفت وگو با انقلاب

مرکز

925,000 ریال

740,000 ریال

ايل بختياري در دوره ي قاجار (مرکز)

ایل بختیاری در دوره ی قاجار

مرکز

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال

مکاتب نوين زبان شناسي (مرکز)

مکاتب نوین زبان شناسی

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

نوبت ناتانائيل (مرکز)

نوبت ناتانائیل

مرکز

860,000 ریال

688,000 ریال

خانه هاي تاريخ (مرکز)

خانه های تاریخ

مرکز

1,490,000 ریال

1,192,000 ریال

الهه ها: اسرار الوهيت زنانه (مرکز)

الهه ها: اسرار الوهیت زنانه

مرکز

2,350,000 ریال

1,880,000 ریال

از عشق (مرکز)

از عشق

مرکز

380,000 ریال

304,000 ریال

سه استاد (مرکز)

سه استاد

مرکز

985,000 ریال

788,000 ریال

آليور تويست (مرکز)

آلیور تویست

مرکز

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

از ادبيات و آفرينش (مرکز)

از ادبیات و آفرینش

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

آينده تاريخ است (مرکز)

آینده تاریخ است

مرکز

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

آينه، حرف، نور در مکتب ابن عربي (مرکز)

آینه، حرف، نور در مکتب ابن عربی

مرکز

1,170,000 ریال

936,000 ریال

امپراتور پرتغالستان (مرکز)

امپراتور پرتغالستان

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

دولت و ديوار: افول حاکميت (مرکز)

دولت و دیوار: افول حاکمیت

مرکز

658,000 ریال

526,400 ریال

يا اين يا آن جلد 2 ( شوميز - مرکز)

یا این یا آن جلد 2

مرکز

2,380,000 ریال

1,904,000 ریال

گفتگويي درباره ي خير و شر (مرکز)

گفتگویی درباره ی خیر و شر

مرکز

285,000 ریال

228,000 ریال

صد روز (مرکز)

صد روز

مرکز

595,000 ریال

476,000 ریال

تاريخ تاريخ ها (مرکز)

تاریخ تاریخ ها

مرکز

1,780,000 ریال

1,424,000 ریال

هنر پير شدن (مرکز)

هنر پیر شدن

مرکز

865,000 ریال

692,000 ریال

کوش پيل دندان

کوش پیل دندان خلق یک ضد قهرمان

مرکز

285,000 ریال

228,000 ریال

هفت ناخدا (مرکز)

هفت ناخدا

مرکز

385,000 ریال

308,000 ریال

بياييد ترجمه کنيم (مرکز)

بیایید ترجمه کنیم

مرکز

575,000 ریال

460,000 ریال

برگ هايي از خاطرات من (مرکز)

برگ هایی از خاطرات من

مرکز

1,980,000 ریال

1,584,000 ریال

فاکنر در دانشگاه (مرکز)

فاکنر در دانشگاه

مرکز

695,000 ریال

556,000 ریال

تنبل نالان (مرکز)

تنبل نالان

مرکز

435,000 ریال

348,000 ریال

صحراي تاتارها (مرکز)

صحرای تاتارها

مرکز

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

يادداشت هاي سردبير هاياتسک (مرکز)

یادداشت های سردبیر هایاتسک

مرکز

258,000 ریال

206,400 ریال

راه هاي ابريشم تاريخ جهان از ديدگاهي نو (مرکز)

راه های ابریشم تاریخ جهان از دیدگاهی نو

مرکز

2,650,000 ریال

2,120,000 ریال

پسر اسوئا (مرکز)

پسر اسوئا

مرکز

475,000 ریال

380,000 ریال

آدرنالين (مرکز)

آدرنالین

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

پطرزبورگ (مرکز)

پطرزبورگ

مرکز

3,600,000 ریال

2,880,000 ریال

اسطوره هاي اينکا (مرکز)

اسطوره های اینکا

مرکز

995,000 ریال

796,000 ریال

کار روشنفکري (مرکز)

کار روشنفکری

مرکز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

حلاج (مرکز)

حلاج

مرکز

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

يا اين يا آن جلد 1 (شوميز - مرکز)

یا این یا آن جلد 1

مرکز

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

تاريخ مختصر اسطوره (مرکز)

تاریخ مختصر اسطوره

مرکز

1,200,000 ریال

960,000 ریال

گودل، اشر، باخ: بافته گرانسنگ ابدي (مرکز)

گودل، اشر، باخ: بافته گرانسنگ ابدی

مرکز

7,900,000 ریال

6,320,000 ریال

فراني و زويي (مرکز)

فرانی و زویی

مرکز

1,150,000 ریال

920,000 ریال

هرمتيکا حکمت مفقوده ي فرعونان (مرکز)

هرمتیکا حکمت مفقوده ی فرعونان

مرکز

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

دستور زبان فارسي - بر اساس نظريه ي گروه هاي خودگردان (مرکز)

دستور زبان فارسی - بر اساس نظریه ی گروه های خودگردان

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

هنر مردن (مرکز)

هنر مردن

مرکز

625,000 ریال

500,000 ریال

دوباره از همان خيابان ها (مرکز)

دوباره از همان خیابان ها

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

گفتمان و ترجمه (مرکز)

گفتمان و ترجمه

مرکز

620,000 ریال

496,000 ریال

اسطوره ي بين النهريني (مرکز)

اسطوره ی بین النهرینی

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

درباره ي رنگ ها (مرکز)

درباره ی رنگ ها

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

بازيگري متد (مرکز)

بازیگری متد

مرکز

720,000 ریال

576,000 ریال

قدرت اسطوره (مرکز)

قدرت اسطوره

مرکز

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

نگاهي تازه به معني شناسي (مرکز)

نگاهی تازه به معنی شناسی

مرکز

598,000 ریال

478,400 ریال

نورپردازي تکچهره (مرکز)

نورپردازی تکچهره

مرکز

895,000 ریال

716,000 ریال

هفت گفتار درباره ي ترجمه (مرکز)

هفت گفتار درباره ی ترجمه

مرکز

850,000 ریال

680,000 ریال

زندگي در دنياي متن (مرکز)

زندگی در دنیای متن

مرکز

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

بازانديشي زبان فارسي (مرکز)

بازاندیشی زبان فارسی

مرکز

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

عشق صوفيانه (مرکز)

عشق صوفیانه

مرکز

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

جهان اسطوره شناسي جلد 1 (مرکز)

جهان اسطوره شناسی جلد 1

مرکز

1,300,000 ریال

1,040,000 ریال

اميد بازيافته (مرکز)

امید بازیافته

مرکز

1,985,000 ریال

1,588,000 ریال

آسياب رودخانه فلاس (مرکز)

آسیاب رودخانه فلاس

مرکز

4,650,000 ریال

3,720,000 ریال

نظريه ي عمومي جادو (مرکز)

نظریه ی عمومی جادو

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

طعم گس خرمالو (مرکز)

طعم گس خرمالو

مرکز

1,150,000 ریال

920,000 ریال

يک روز مانده به عيد پاک (مرکز)

یک روز مانده به عید پاک

مرکز

720,000 ریال

576,000 ریال

قصر به قصر (مرکز)

قصر به قصر

مرکز

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

نکته هاي ويرايش (مرکز)

نکته های ویرایش

مرکز

1,800,000 ریال

1,440,000 ریال

مباني اسطوره شناسي (مرکز)

مبانی اسطوره شناسی

مرکز

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

آواز زمين (مرکز)

آواز زمین

مرکز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

هفت درس مارسل پروست (مرکز)

هفت درس مارسل پروست

مرکز

495,000 ریال

396,000 ریال

نظريه اي در باب اقتباس (مرکز)

نظریه ای در باب اقتباس

مرکز

785,000 ریال

628,000 ریال

ساختار ملودي در موسيقي ايراني (مرکز)

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی

مرکز

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

تصاوير دنياي خيالي (مرکز)

تصاویر دنیای خیالی

مرکز

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

پيامدهاي مدرنيت (مرکز)

پیامدهای مدرنیت

مرکز

790,000 ریال

632,000 ریال

ويتگنشاين قواعد، و زبان خصوصي (مرکز)

ویتگنشاین قواعد، و زبان خصوصی

مرکز

1,750,000 ریال

1,400,000 ریال

تکرار : جستاري در روانشناسي تجربي (مرکز)

تکرار : جستاری در روانشناسی تجربی

مرکز

1,200,000 ریال

960,000 ریال

سلطه و هنر مقاومت : روايت هاي نهاني (مرکز)

سلطه و هنر مقاومت : روایت های نهانی

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

گاوخوني (مرکز)

گاوخونی

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

اسطوره در جهان امروز (مرکز)

اسطوره در جهان امروز

مرکز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

دوران همدلي درس هاي طبيعت براي جامعه اي مهربان تر (مرکز)

دوران همدلی درس های طبیعت برای جامعه ای مهربان تر

مرکز

2,180,000 ریال

1,744,000 ریال

دانته آليگيري (مرکز)

دانته آلیگیری

مرکز

198,000 ریال

158,400 ریال

رمز انديشي و هنر قدسي (مرکز)

رمز اندیشی و هنر قدسی

مرکز

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

آدم ها روي پل (مرکز)

آدم ها روی پل

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

تاريخ عشق (مرکز)

تاریخ عشق

مرکز

965,000 ریال

772,000 ریال

بوي درخت گوياو (مرکز)

بوی درخت گویاو

مرکز

95,000 ریال

76,000 ریال

جهان اسطوره شناسي جلد 4 (مرکز)

جهان اسطوره شناسی جلد 4

مرکز

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

بي دولتي، دولت، آرمان شهر (مرکز)

بی دولتی، دولت، آرمان شهر

مرکز

3,700,000 ریال

2,960,000 ریال

کاوشي در خصوص فهم بشري (مرکز)

کاوشی در خصوص فهم بشری

مرکز

1,250,000 ریال

1,000,000 ریال

زبان و مرگ (مرکز)

زبان و مرگ

مرکز

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

محاکمه سقراط اوتيفرون, دفاعيه سقراط, کريتون (مرکز)

محاکمه سقراط اوتیفرون, دفاعیه سقراط, کریتون

مرکز

985,000 ریال

788,000 ریال

رابينسون کروزو (مرکز)

رابینسون کروزو

مرکز

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

اسطوره هاي چيني (مرکز)

اسطوره های چینی

مرکز

740,000 ریال

592,000 ریال

خوشي ها و روزها (مرکز)

خوشی ها و روزها

مرکز

1,680,000 ریال

1,344,000 ریال

تصرف عدواني (مرکز)

تصرف عدوانی

مرکز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

سرود کريسمس (مرکز)

سرود کریسمس

مرکز

950,000 ریال

760,000 ریال

درآمدي بر نظريه ي معرفت (مرکز)

درآمدی بر نظریه ی معرفت

مرکز

1,685,000 ریال

1,348,000 ریال

روي ماه خداوند را ببوس: شوميز (مرکز)

روی ماه خداوند را ببوس: شومیز

مرکز

750,000 ریال

600,000 ریال

شرق بنفشه (مرکز)

شرق بنفشه

مرکز

1,360,000 ریال

1,088,000 ریال

معناي تفکر چيست؟ (مرکز)

معنای تفکر چیست؟

مرکز

580,000 ریال

464,000 ریال

بچه هاي امروز معرکه اند (مرکز)

بچه های امروز معرکه اند

مرکز

950,000 ریال

760,000 ریال

پرنده ي من (شوميز - مرکز)

پرنده ی من

مرکز

890,000 ریال

712,000 ریال

شکسپير و شرکا (مرکز)

شکسپیر و شرکا

مرکز

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

شش يادداشت براي هزاره بعدي (مرکز)

شش یادداشت برای هزاره بعدی

مرکز

670,000 ریال

536,000 ریال

صور بنياني حيات ديني (مرکز)

صور بنیانی حیات دینی

مرکز

5,950,000 ریال

4,760,000 ریال

آشنايي با بکت (مرکز)

آشنایی با بکت

مرکز

440,000 ریال

352,000 ریال

خودياري در بيماري هاي عصبي (مرکز)

خودیاری در بیماری های عصبی

مرکز

680,000 ریال

544,000 ریال

جهان همچون اراده و تصور (مرکز)

جهان همچون اراده و تصور

مرکز

7,500,000 ریال

6,000,000 ریال

جهان اسطوره شناسي جلد 10(مرکز)

جهان اسطوره شناسی جلد 10

مرکز

1,150,000 ریال

920,000 ریال

هم شاعر هم شعر (مرکز)

هم شاعر هم شعر

مرکز

295,000 ریال

236,000 ریال

بازيگري و کارگرداني در تئاتر و سينما (مرکز)

بازیگری و کارگردانی در تئاتر و سینما

مرکز

650,000 ریال

520,000 ریال

ليبراليسم و محدوديت هاي عدالت (مرکز)

لیبرالیسم و محدودیت های عدالت

مرکز

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

اتوبوس پير (مرکز)

اتوبوس پیر

مرکز

1,500,000 ریال

1,200,000 ریال

يونگ، خدايان و انسان مدرن (مرکز)

یونگ، خدایان و انسان مدرن

مرکز

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

نقد و حقيقت (مرکز)

نقد و حقیقت

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

دکتر جکيل و مستر هايد (مرکز)

دکتر جکیل و مستر هاید

مرکز

650,000 ریال

520,000 ریال

جامعه شناسي تئاتر (مرکز)

جامعه شناسی تئاتر

مرکز

5,650,000 ریال

4,520,000 ریال

فرانکنشتاين يا پرومته ي نوين (مرکز)

فرانکنشتاین یا پرومته ی نوین

مرکز

1,700,000 ریال

1,360,000 ریال

در باب طبيعت انسان (مرکز)

در باب طبیعت انسان

مرکز

650,000 ریال

520,000 ریال

برادران کارامازوف (مرکز)

برادران کارامازوف

مرکز

8,500,000 ریال

6,800,000 ریال

نوشته هاي پراکنده (مرکز)

نوشته های پراکنده

مرکز

2,900,000 ریال

2,320,000 ریال

جهان اسطوره شناسي جلد 6 (مرکز)

جهان اسطوره شناسی جلد 6

مرکز

1,650,000 ریال

1,320,000 ریال

واقعيت روياي من است (مرکز)

واقعیت رویای من است

مرکز

3,300,000 ریال

2,640,000 ریال

تربيت احساسات (مرکز)

تربیت احساسات

مرکز

2,300,000 ریال

1,840,000 ریال

فلسفه ي شوپنهاور (مرکز)

فلسفه ی شوپنهاور

مرکز

2,480,000 ریال

1,984,000 ریال

نمود خود در زندگي روزمره (مرکز)

نمود خود در زندگی روزمره

مرکز

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

نظريه ادبي معرفي بسيار مختصر (مرکز)

نظریه ادبی معرفی بسیار مختصر

مرکز

950,000 ریال

760,000 ریال

ايرانيان دوران باستان تا دوره معاصر (شوميز - مرکز)

ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر

مرکز

2,850,000 ریال

2,280,000 ریال

تاريخ محاصره ليسبون (مرکز)

تاریخ محاصره لیسبون

مرکز

1,900,000 ریال

1,520,000 ریال

سفر به مرکز زمين (مرکز)

سفر به مرکز زمین

مرکز

2,150,000 ریال

1,720,000 ریال

سه گزارش کوتاه درباره نويد و نگار (مرکز)

سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار

مرکز

365,000 ریال

292,000 ریال

هزار و يک شب 5 جلدي (مرکز)

هزار و یک شب 5 جلدی

مرکز

19,800,000 ریال

16,632,000 ریال

کودکي و تاريخ (مرکز)

کودکی و تاریخ

مرکز

1,920,000 ریال

1,536,000 ریال

عادت مي کنيم (مرکز)

عادت می کنیم

مرکز

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

ماه کامل مي شود (مرکز)

ماه کامل می شود

مرکز

790,000 ریال

632,000 ریال

لومپن ها در سياست عصر پهلوي 1342-1304 (مرکز)

لومپن ها در سیاست عصر پهلوی 1342-1304

مرکز

1,985,000 ریال

1,588,000 ریال

عيسي مسيح و اسطوره شناسي (مرکز)

عیسی مسیح و اسطوره شناسی

مرکز

1,150,000 ریال

920,000 ریال

ميشل فوکو (مرکز)

میشل فوکو

مرکز

1,850,000 ریال

1,480,000 ریال

تدوين فيلم و ويدئو (مرکز)

تدوین فیلم و ویدئو

مرکز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

متفکران اجتماعي معاصر (مرکز)

متفکران اجتماعی معاصر

مرکز

585,000 ریال

468,000 ریال

نگاهي به فلسفه : سبک کردن بار سنگين فلسفه (مرکز)

نگاهی به فلسفه : سبک کردن بار سنگین فلسفه

مرکز

3,790,000 ریال

3,032,000 ریال

بابا گوريو (مرکز)

بابا گوریو

مرکز

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

دسته ي دلقک ها (شوميز- مرکز)

دسته ی دلقک ها

مرکز

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران نفت و توسعه ي اقتصادي (مرکز)

نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه ی اقتصادی

مرکز

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

تکنيک بازيگري (مرکز)

تکنیک بازیگری

مرکز

980,000 ریال

784,000 ریال

انگار گفته بودي ليلي (مرکز)

انگار گفته بودی لیلی

مرکز

378,000 ریال

302,400 ریال

فرهنگ علوم انساني 2 زبانه انگليسي فارسي (مرکز)

فرهنگ علوم انسانی 2 زبانه انگلیسی فارسی

مرکز

4,500,000 ریال

3,600,000 ریال

مقالات شمس (مرکز)

مقالات شمس

مرکز

2,100,000 ریال

1,680,000 ریال

ترجمه تفسير طبري: قصه ها  (گالينگور - مرکز)

ترجمه تفسیر طبری: قصه ها

مرکز

2,570,000 ریال

2,056,000 ریال

مرگ قسطي (مرکز)

مرگ قسطی

مرکز

4,950,000 ریال

3,960,000 ریال

حتي وقتي مي خنديم (مرکز)

حتی وقتی می خندیم

مرکز

390,000 ریال

312,000 ریال

مونته ديديوکوه خدا (مرکز)

مونته دیدیوکوه خدا

مرکز

1,690,000 ریال

1,352,000 ریال

من و ساز و کارهاي دفاعي (مرکز)

من و ساز و کارهای دفاعی

مرکز

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال

زيباشناسي سخن پارسي: 1 - بيان (مرکز)

زیباشناسی سخن پارسی: 1 - بیان

مرکز

620,000 ریال

496,000 ریال

زيبا شناسي سخن پارسي : 2 - معاني (مرکز)

زیبا شناسی سخن پارسی : 2 - معانی

مرکز

930,000 ریال

744,000 ریال

سعدي شاعر عشق و زندگي (مرکز)

سعدی شاعر عشق و زندگی

مرکز

2,450,000 ریال

1,960,000 ریال

يوزپلنگاني که با من دويده اند (مرکز)

یوزپلنگانی که با من دویده اند

مرکز

850,000 ریال

680,000 ریال

زبان باز (مرکز)

زبان باز

مرکز

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

جهان و تاملات فيلسوف: گزيده هايي از نوشته هاي آرتور شوپنهاور (مرکز)

جهان و تاملات فیلسوف: گزیده هایی از نوشته های آرتور شوپنهاور

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

اسطوره هاي آزتکي و مايايي (مرکز)

اسطوره های آزتکی و مایایی

مرکز

590,000 ریال

472,000 ریال

راز فال ورق (مرکز)

راز فال ورق

مرکز

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

مقالات مولانا (مرکز)

مقالات مولانا

مرکز

1,180,000 ریال

944,000 ریال

سرگشتگي نشانه ها (مرکز)

سرگشتگی نشانه ها

مرکز

2,400,000 ریال

1,920,000 ریال

سرخ و سياه (مرکز)

سرخ و سیاه

مرکز

4,150,000 ریال

3,320,000 ریال

ترلان (مرکز)

ترلان

مرکز

1,100,000 ریال

880,000 ریال

روياي تبت (مرکز)

رویای تبت

مرکز

595,000 ریال

476,000 ریال

انساني، زياده انساني (مرکز)

انسانی، زیاده انسانی

مرکز

2,500,000 ریال

2,000,000 ریال

آفرينش و آزادي (مرکز)

آفرینش و آزادی

مرکز

2,750,000 ریال

2,200,000 ریال

رولان بارت (مرکز)

رولان بارت

مرکز

795,000 ریال

636,000 ریال

زندگي سراسر حل مسئله است (مرکز)

زندگی سراسر حل مسئله است

مرکز

1,450,000 ریال

1,160,000 ریال

پژوهشهاي  فلسفي (مرکز)

پژوهشهای فلسفی

مرکز

1,950,000 ریال

1,560,000 ریال

اين يک چپق نيست (مرکز)

این یک چپق نیست

مرکز

450,000 ریال

360,000 ریال

فوکو را فراموش کن (مرکز)

فوکو را فراموش کن

مرکز

470,000 ریال

376,000 ریال

رساله ي تاريخ (مرکز)

رساله ی تاریخ

مرکز

1,600,000 ریال

1,280,000 ریال

کتاب ترديد (مرکز)

کتاب تردید

مرکز

2,200,000 ریال

1,760,000 ریال

روش شناسي علوم اجتماعي (مرکز)

روش شناسی علوم اجتماعی

مرکز

1,280,000 ریال

1,024,000 ریال

بيگانه (مرکز)

بیگانه

مرکز

895,000 ریال

716,000 ریال

آشنايي با سارتر (مرکز)

آشنایی با سارتر

مرکز

440,000 ریال

352,000 ریال

تقسيم (مرکز)

تقسیم

مرکز

1,350,000 ریال

1,080,000 ریال

چراغ ها را من خاموش مي کنم (مرکز)

چراغ ها را من خاموش می کنم