نتایج جستجو برای تاریخ-جهان

فیلترها

خرد کشی

خسرو ناقد

480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

264 صفحه insert_drive_file
خرد کشی
%

استالین

ادوارد رادزینسکی

1,800,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ هفتم

728 صفحه insert_drive_file
استالین
%

پطر کبیر

رابرت ماسی

2,550,000 ریال

ناشر: تاو

چاپ یکم

952 صفحه insert_drive_file
پطر کبیر
%

رنسانس

جیمز آ. کوریک

250,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یازدهم

144 صفحه insert_drive_file
رنسانس
%

تاریخ جهان

کریس هارمن

1,550,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ پنجم

816 صفحه insert_drive_file
تاریخ جهان
%

فانوس جادو

تیموتی گارتون اش

150,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ یکم

176 صفحه insert_drive_file
فانوس جادو
%