نتایج جستجو برای عمومی

فیلترها

ترامپ

الن بدیو

150,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

72 صفحه insert_drive_file
ترامپ
%

سوسیالیسم

مایکل نیومن

250,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ دوم

184 صفحه insert_drive_file
سوسیالیسم
%

درباره دولت

پیر بوردیو

1,350,000 ریال

ناشر: مولی

چاپ دوم

550 صفحه insert_drive_file
درباره دولت
%

نقد تساهل محض

هربرت مارکوزه

129,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

106 صفحه insert_drive_file
نقد تساهل محض
%

مهمان انقلاب

کاترین کوب

650,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

322 صفحه insert_drive_file
مهمان انقلاب
%

نظریه های دولت

اندرو وینست

560,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

352 صفحه insert_drive_file
نظریه های دولت
%