نتایج جستجو برای جامعه-شناسی

فیلترها

دین

گئورگ زیمل

240,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

144 صفحه insert_drive_file
دین
%

ترامپ

الن بدیو

150,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

72 صفحه insert_drive_file
ترامپ
%

چشم زخم

آلن داندس

900,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

428 صفحه insert_drive_file
چشم زخم
%

شایعه

ژان نوئل کاپفرر

300,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

468 صفحه insert_drive_file
شایعه
%

ثروت ملل

آدام اسمیت

1,800,000 ریال

ناشر: پیام

چاپ یکم

480 صفحه insert_drive_file
ثروت ملل
%

انسان شناسی

مارک اوژه

280,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ سوم

136 صفحه insert_drive_file
انسان شناسی
%