نتایج جستجو برای موضوع اصلی جامعه شناسی

فیلترها

آشوب

جرد دایموند

2,340,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ چهارم

638 صفحه insert_drive_file
%

چشم زخم

آلن داندس

747,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

428 صفحه insert_drive_file
%

فمینیسم

جین فریدمن

234,000 ریال

ناشر: آشیان

چاپ پنجم

160 صفحه insert_drive_file
%

فهم طبقه

اریک الین رایت

819,000 ریال

ناشر: آگاه

چاپ دوم

328 صفحه insert_drive_file
%

کاپیتالیسم

پل بولز

756,800 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یکم

272 صفحه insert_drive_file
%

اشرافیت

جاناتان پوویس

273,000 ریال

ناشر: شیرازه

چاپ یکم

170 صفحه insert_drive_file
%