نتایج جستجو برای علوم-سیاسی

فیلترها

خشونت

اسلاوی ژیژک

450,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

210 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

اندرو هیوود

1,350,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ یازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

1,500,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ شانزدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

375,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

آقای سفیر

محمد مهدی راجی

735,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ چهاردهم

384 صفحه insert_drive_file
%

شدن

میشل اوباما

1,012,500 ریال

ناشر: کتاب مهراندیش

چاپ پنجاه و هشتم

568 صفحه insert_drive_file
%