نتایج جستجو برای علوم-سیاسی

فیلترها

خشونت

اسلاوی ژیژک

280,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ نهم

210 صفحه insert_drive_file
خشونت
%

سیاست

اندرو هیوود

800,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دهم

666 صفحه insert_drive_file
سیاست
%

ترامپ

الن بدیو

150,000 ریال

ناشر: چشمه

چاپ یکم

72 صفحه insert_drive_file
ترامپ
%

لویاتان

توماس هابز

1,200,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پانزدهم

575 صفحه insert_drive_file
لویاتان
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

370,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ دوم

192 صفحه insert_drive_file
هویت
%

شدن

میشل اوباما

1,200,000 ریال

ناشر: کتاب مهراندیش

چاپ پنجاه و هفتم

568 صفحه insert_drive_file
شدن
%