نتایج جستجو برای علوم-سیاسی

فیلترها

سیاست

اندرو هیوود

2,384,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

جمهور

افلاطون

1,575,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

504 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

3,040,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

هویت

فرانسیس فوکویاما

720,000 ریال

ناشر: روزنه

چاپ سوم

192 صفحه insert_drive_file
%

گاندی

بیکهو پارخ

680,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%

آنارشیسم

جرج وودکاک

1,312,500 ریال

ناشر: چشمه

چاپ سوم

532 صفحه insert_drive_file
%