نتایج جستجو برای علوم-سیاسی

فیلترها

سیاست

اندرو هیوود

2,533,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ دوازدهم

666 صفحه insert_drive_file
%

جمهور

افلاطون

1,785,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ یکم

504 صفحه insert_drive_file
%

سیاست

ارسطو

2,167,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

456 صفحه insert_drive_file
%

لویاتان

توماس هابز

3,230,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ هفدهم

575 صفحه insert_drive_file
%

اسمبلی

مایکل هارت

1,997,500 ریال

ناشر: نگاه

چاپ دوم

520 صفحه insert_drive_file
%

گاندی

بیکهو پارخ

680,000 ریال

ناشر: طرح نو

چاپ یکم

232 صفحه insert_drive_file
%