نتایج جستجو برای موضوع اصلی تاریخ

فیلترها

خرد کشی

خسرو ناقد

480,000 ریال

ناشر: نشر نی

چاپ پنجم

264 صفحه insert_drive_file
خرد کشی
%

استالین

ادوارد رادزینسکی

1,800,000 ریال

ناشر: ماهی

چاپ هفتم

728 صفحه insert_drive_file
استالین
%

چهل چراغ

محمد ابراهیم باستانی پاریزی

1,250,000 ریال

ناشر: نشر علم

چاپ دوم

600 صفحه insert_drive_file
چهل چراغ
%

رنسانس

جیمز آ. کوریک

250,000 ریال

ناشر: ققنوس

چاپ یازدهم

144 صفحه insert_drive_file
رنسانس
%

امیر کبیر

عباس اقبال آشتیانی

600,000 ریال

ناشر: نگاه

چاپ سوم

424 صفحه insert_drive_file
امیر کبیر
%

هویت ایران

فخرالدین عظیمی

950,000 ریال

ناشر: آگه

چاپ یکم

416 صفحه insert_drive_file
هویت ایران
%